Trần Hồng Ân

Tốt nghiệp Thạc sĩ Thần Học - Master of Divinity (M.Div.) từ trường Đại Học Di Sản Cơ Đốc Nhân - Heritage Christian University. Hầu việc Đức Chúa Trời tại Việt Nam trong việc rao truyền Tin Lành và gây dựng các hội thánh của Đấng Christ.

Scroll to Top